CMA Group Logo

Program rozvoja vidieka 2007-2013

CMAweb PRV
Podpora rozvoja vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov:
• zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva     podporovaním reštrukturalizácie, modernizácie, rozvoja a inovácie;
• zlepšenie životného prostredia a vidieka;
• zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie hospodárskej     činnosti.
Slovensko, podobne ako iné nové členské krajiny EÚ majú výrazne zastúpené územia vidieckeho charakteru. Väčšia časť obyvateľov žije už v mestách, ale rozlohou vidiecke územie nad mestským osídlením dominuje. Európske hospodárske spoločenstvo vytvorilo už v prvých rokoch existencie sektorový podporný nástroj - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF/EAGGF). Ten je do skončenia obdobia 2000-2006 (teda do 2008) vnímaný ako súčasť štrukturálnych fondov (s ERDF, ESF a FIFG - Nástroj pre usmerňovanie rybolovu). V novom období (sa eurofondy pre poľnohospodárstvo- a rybolov vyňali a stali sa nástrojmi vlastných politík - Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) a Spoločnej politiky rybolovu (SPR/CFP). V týchto dvoch politikách figurujú aktuálne tri samostatné fondy - Európsky poľnohospodársky záručný fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo. V rokoch 2004 - 2006 bol slovenský vidiek financovaný zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a z operačného programu Základná infraštruktúra. Od roku 2007 sa veľká časť vidieckych oblastí a obcí stáva oprávnenou výlučne pre Program rozvoja vidieka 2007-2013.
Riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Sprostredkovateľským orgánom je Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá má v svojej gescii aj priame platby z SPP. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 930 817 486 EUR.

Web:


Dokumenty na stiahnutie