CMA Group Logo

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

CMAweb PHSR
Získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych, alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu či kraja. Vyžaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z., podľa ktorého majú mať obce schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len "PHSR"). Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý programový dokument, vypracovaný spravidla na obdobie 7 - 10 rokov, ktorý obsahuje najmä:

Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne. Práve tvorba vlastného rozvojového programu za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré v obci pôsobia, ponúka jedinečnú príležitosť, ako sa dozvedieť, čo kto v obci pripravuje. Zároveň sa môže stať zásadným impulzom na začatie dialógu a spolupráce medzi často izolovanými aktérmi miestneho rozvoja.

CMA Group, s.r.o. Vám ponúka spracovanie PHSR v súlade so zákonom č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja SR v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní zásad regionálnej politiky Slovenskej republiky a princípov regionálnej politiky Európskej únie zakotvených najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch). Spoločne s našimi partnermi máme bohaté skúsenosti v príprave a spracovaní Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre desiatky obcí.

Hlavné prínosy PHSR: