CMA Group Logo

Operačný program Technická pomoc

CMAweb OPTP
Hlavným cieľom je „zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit ŠF a KF v rokoch 2007 – 2013“.
Operačný program Technická pomoc zodpovedá za prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a tiež finančné riadenie a kontrolu a posilňovanie administratívnych kapacít v rámci nakladania s eurofondami. Je spolufinancovaný z ERDF a pokrýva iba cieľ Konvergencia. Preto aktivity plánované v OP na území BA kraja budú financované podľa princípu „pro rata“ výlučne zo štátneho rozpočtu. Bude financovať horizontálne aktivity spoločné pre všetky operačné programy, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia a implementácie operačných programov.
Riadiacim orgánom OP Technická pomoc je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 97 601 421 EUR.

Web:


Dokumenty na stiahnutie