CMA Group Logo

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

CMAweb OPKaHR
Globálnym cieľom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Prioritné osi operačného programu sa dopĺňajú s niektorými oblasťami podporovanými v rámci programov Regionálny operačný program, Výskum a vývoj, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Operačný program predstavuje jeden z hlavných realizačných nástrojov na dosiahnutie priorít Národného programu reforiem v oblasti inovácií a priamo prispieva aj k uskutočneniu jeho priorít v oblasti podnikateľského prostredia.
Riadiacim orgánom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 772 000 000 EUR. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rad bol schváleny EK dňa 28.11.2007.

Web:


Dokumenty na stiahnutie