CMA Group Logo

Euroconsulting

CMAweb Euroconsulting
Euroconsulting, poradenstvo zamerané na získavanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie a štátneho rozpočtu SR, patrí medzi hlavné aktivity spoločnosti CMA Group. V tejto oblasti poskytujeme nasledujúce služby:


1. Pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“):
•  Analýza projektového zámeru (posúdenie možností získania finančnej pomoci z fondov EÚ
    a štátneho rozpočtu)
•  Euromonitoring (zisťovanie a posielanie aktuálnych informácií)
•  Spracovanie finančných a nákladových (Cost-Benefit) analýz, štúdií uskutočniteľnosti (Feasibility
    studies) a prieskumov trhu
•  Spracovanie časových, marketingových a komunikačných plánov projektu


2. Žiadosť o NFP:
•  Spracovanie a podanie žiadosti o NFP (kompletizácia podkladov, opis projektu, vypísanie žiadosti
    vrátane príloh, podanie žiadosti na príslušný riadiaci/sprostredkovateľský orgán)
•  Komunikácia a zastupovanie pred kompetentným orgánom


3. Realizácia projektu (v prípade schválenia NFP a podpísania zmluvy so žiadateľom):
•  Zabezpečenie verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže
•  Komunikačný manažment projektu (spracovanie a posielanie monitorovacích správ - priebežné
    a záverečná)
•  Finančný manažment projektu (spracovanie a posielanie žiadostí o platbu - priebežné
    a záverečná)
•  Koordinácia projektu a konzultácie (v zmysle vzájomnej dohody)  • Štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study)
    Štúdia uskutočniteľnosti je nástrojom pre posúdenie realizovateľnosti projektu z finančného hľadiska. Je to analytický nástroj, ktorý zahŕňa odporúčania a obmedzenia, ktoré sa dajú využiť pri rozhodovacom procese pri stanovení či je celkový návrh projektu, resp. investície realizovateľný. Dokument, ktorý súhrnne a zo všetkých realizačne významných hľadísk popisuje investičný zámer a zhodnotí všetky alternatívy uskutočnenia projektu.


  • Nákladovo-výnosové analýzy (Cost benefit analysis)
    nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných) nákladov a výnosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu.


  • Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
    podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ide o strednodobý programový dokument, vypracovaný spravidla na obdobie 7 - 10 rokov, ktorý obsahuje najmä... >>>


  • Regionálne stratégie, marketingové plány, štúdie