CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

v

  • Vecné ukončenie projektu (subject ending of the project)
  • Veľký projekt (large project)
  • Verejné obstarávanie (public acquisition)
  • Verejné výdavky (public spending)
  • Vlastné zdroje prijímateľa (beneficiary´s own sources)
  • Vybavenosť územia (region facilities)
  • Výdavok (spending)
  • Výkaz výdavkov (spendings report)
  • Výsledok projektu (výstup operačného programu) (project result)
  • Výstupy projektu (project outputs)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z