CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

p

 • Pamäťové a fondové inštitúcie (memory and fund institutes)
 • Parita kúpnej sily (PKS) (purchasing power parity)
 • Paušálne platby (flat payments)
 • Platobná jednotka (payment unit)
 • Platobný orgán (payment authority)
 • Poľnohospodárska prvovýroba (agricultural basic industry)
 • Póly rastu (growth poles)
 • Pomoc „de minimis“ ("de minimis" aid)
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredia (EIA) (EIA - Environmental Impact Assessment)
 • Potenciálna produkcia (potencial production)
 • PPP (verejno-súkromné partnertstvo) (PPP – public private partnership)
 • Predfinancovanie (pre-funding)
 • Predmet projektu (project´s subject)
 • Príjímateľ (beneficiery)
 • Prioritná os (priority axix)
 • Príručka pre žiadateľa (applicant´s handbook)
 • Produkčná medzera (production gap)
 • Programový manuál (program manual)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z