CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

n

 • NATURA 2000
 • Nákladovo výnosová analýza (cost benefit analysis)
 • Národný monitorovací výbor (National Monitoring Commitee)
 • Národný projekt (nationwide project)
 • Národný strategický referenčný rámec (National Strategic Reference Framework)
 • Nenávratný finančný príspevok (NFP) (grant, non-returnable financial subsidy)
 • Neoprávnená pomoc (unauthorized assistance)
 • Neoprávnené výdavky (illegitimate expenses)
 • Nesprávne použitá pomoc (incorrectly used aid)
 • Nezisková investícia (nonprofit investment)
 • Nezrovnalosť (iregularity)
 • Nominálna konvergencia (nominal convergence)
 • NUTS

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z