CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

k

  • Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov (categorisation of Structural Fund assistance)
  • Klaster (cluster)
  • Kohézne póly rastu (cohesion growth poles)
  • Kohézny fond (Cohesion Fund)
  • Komplexné stredisko cestovného ruchu (comprehensive tourism resort)
  • Koncentrácia (concentration)
  • Konečný užívateľ (end user)
  • Konflikt záujmov (conflict of interests)
  • Konvergencia (convergence)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z