CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

a

 • Acquis communautaireAcquis communautaire zahŕňa celú škálu princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho dvora. Dosiahnuté výsledky musia záväzne akceptovať všetky členské štáty Únie. Pre štát, ktorý sa chce stať členom EÚ, je prvým predpokladom prevzatie acquis communautaire a zosúladenie svojho vlastného právneho systému s ním.
 • Akreditácia vzdelávacej aktivity (accreditation of educational activity)je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/ 1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/ 1997 Z. z. v znení zákona č. 567/ 2001 Z. z. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe stanoviska Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.
 • Audit trailpodrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých úrovniach zahrnujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu.

b

 • Bodovacie kritériá (judging criteria)dopĺňajú kritériá spôsobilosti umožňujúce výber projektov, ktoré budú financované v rámci opatrenia.

c

 • Centrá osídlenia (settlement centres)národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov o výdavkoch a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Komisii. V prípade Slovenskej republiky je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Zodpovedá za koordináciu finančného riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
 • Centrálny koordinačný orgán NSRR (Central Coordination Authority of NSRF)stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zabezpečuje tak strategickú úroveň implementačného systému NSRR. Operačnú úroveň implementačného systému NSRR tvoria príslušné riadiace orgány jednotlivých operačných programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak sú relevantné pre daný program). Centrálnym koordinačným orgánom NSRR je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 • Certifikačný orgán (Certifying Authority)je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. Výsledky jej výskumu a vývoja sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.
 • Cieľ Európska územná spolupráca (Objective „European Territorial Cooperation“)jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.
 • Cieľ Konvergencia (Objective „Convergence“)jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000-2002 nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ za rovnaké refernčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, nedosiahne 90% priemeru HND rozšírenej EÚ, a ktoré majú Konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochranu životného prostredia; administratívnu efektívnosť.
 • Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Objective „Regional competitivness and employment“)jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie.

d

 • Disparity (disparities)hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených v SWOT analýze.

e

 • E-Governmentsúhrn aktivít a nástrojov, prostredníctvom ktorých sú IKT úplne alebo čiastočne integrované do nosných funkcií verejnej správy. Znamená elektronické vládnutie(spravovanie)“, t. j. on-line aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy.
 • Efektívnosť (effectiveness)pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom.
 • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) (European Regional Development Fund)finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík. Zahŕňa aj adaptáciu upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.
 • Európska komisia (EK) (European Commision)inštitúcia Spoločenstva poverená zabezpečovaním správneho fungovania Spoločenstva, tiež známa ako "Európska komisia" alebo "Komisia"
 • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) (European Agricultural Fund for Rural Development)jeden z hlavných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorého cieľom je financovať výdavky na rozvoj vidieka.
 • Európsky sociálny fond (ESF) (European Social Fund)štrukturálny fond - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ prispievajúci k napĺňaniu priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely.
 • Európska únia (EÚ)(European Union)od podpísania Maastrichtskej zmluvy 7. februára 1992, sú Európske spoločenstvá všeobecne známe ako Európska únia.
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (European Anti-Fraud Office)inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.

f

 • Faktory rozvoja (factors of development)predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce, alebo budúce impulzy.
 • Forma pomoci (type of assistance)opis formy, v ktorej bude pomoc poskytnutá príjemcovi. Štátna pomoc sa môže poskytovať napríklad vo forme dotácie, príspevku, grantu, zvýhodnenej pôžičky, štátnej záruky, úhrady úrokov, daňovej úľavy, odkladu platenia dane alebo predaja majetku štátu alebo obce za nižšiu cenu, ako je trhová cena.
 • Finančné inžinierstvo (inovatívne finančné nástroje) (financial engineering)aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.
 • Finančný lízing (financial leasing)je najrozšírenejšia forma lízingu. Lízingová zmluva o prenájme sa uzatvára na 3 až 5 rokov a príslušný HIM je prenajatý na celý čas ekonomickej životnosti. Povinnosti vlastníka (prenajímateľa) a nájomcu (užívateľa) upravuje Lízingová zmluva. Nájomca v zmysle zmluvy platí prenajímateľovi nájomné (i v prípade funkčnej nespôsobilosti zariadenia). Prenajímateľ zariadenie udržiava a uskutočňuje jeho odpisovanie. Zmluva sa nedá vypovedať. Celé riziko prechádza na nájomcu. Vzhľadom na to, že po ukončení doby nájmu zostáva predmet lízingu majetkom prenajímateľa, nájomca v pravidelných splátkach nespláca celú hodnotu predmetu, ale len tú časť, ktorá predstavuje jeho ekonomické opotrebenie. Po uplynutí doby nájmu nájomca má možnosť odkúpiť za dohodnutú cenu predmet lízingu, ktorý sa stáva jeho vlastníctvom. Finančný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
 • Finančný prenájom (financial rental)je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú (minimálne na 36 mesiacov), pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu(lízingové splátky). Nájomca počas trvania nájmu odpisuje prenajatý majetok. Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu. Finančný prenájom popisuje zákon č. 595/2003 o dani z príjmov a Opatrenie MF SR č. 25167/2003-92 zo dňa 11. decembra 2003.

g

 • Government to businessslužba verejnej správy poskytovaná podnikateľom.
 • Government to publicslužba verejnej správy poskytovaná občanom.

h

 • Horizontálna priorita NSRR (horizontal priority of NSRF)priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.
 • Hrubý domáci produkt (HDP)(Gross Domestic Product - GDP)Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.

i

 • Informačný systém účtovníctva fondov (ISUF) (Funds Accounting Information System)informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje finančné riadenie, vedenie účtovníctva a výkon platieb prostriedkov z rozpočtu EÚ na účtoch certifikačného orgánu a platobných jednotiek.
 • Indikátor (indicator)záväzný ukazovateľ plnenia cieľov projektu a programu počas realizácie projektu (indikátory výstupu súvisiace s ukončením aktivít) a po jeho ukončení (indikátory výsledku a dopadu).
 • Inovačné póly rastu (innovation growth poles)sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.
 • IT monitorovací systém (ITMS) (Information Technological Monitoring System)informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom.

k

 • Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov (categorisation of Structural Fund assistance)kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov zavedená Európskou komisiou sa uvádza v prílohe II implementačného nariadenia. Príspevky z fondov sa zaraďujú do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia - NUTS). Ku každej kategórii je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastiach/dimenziách, čo umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku, na čo boli použité zdroje z fondov (v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu – koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií.
 • Klaster (cluster)je najčastejšie definovaný ako „geografické koncentrácie vzájomne prepojených spoločností, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných priemyselných odvetviach a prepojených inštitúcií (ako sú univerzity alebo obchodné zväzy), ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tiež spolupracujú“.
 • Kohézne póly rastu (cohesion growth poles)sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.
 • Kohézny fond (Cohesion Fund)finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 90 % priemeru ÉU-25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).
 • Komplexné stredisko cestovného ruchu (comprehensive tourism resort)zariadenie poskytujúce najmenej 3 služby cestovného ruchu, napr. ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo – rekreačné služby, kultúrno – poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite.
 • Koncentrácia (concentration)princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.
 • Konečný užívateľ (end user)orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej prijímateľ realizujúci národný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov poskytuje finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe podmienok určených zmluvou v rámci ESF.
 • Konflikt záujmov (conflict of interests)situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na predkladanie projektov, s hodnotením, schvaľovaním a výberom z predkladaných projektov, ako aj ich monitorovaním a priebežným hodnotením v procese implementácie projektov.
 • Konvergencia (convergence)približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

l

 • Lisabonská stratégia (Lisbon strategy)stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila k Lisabonskému procesu.

m

 • Malé a stredné podniky (MSP) (small and medium-sized enterprises - SMEs)podľa Prílohy 1 nariadenia Komise (ES) č. 364/2004 z 25.februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc pre výskum a vývoj (Úradný vestník ES OJ L 63/22 28.2.2004) sa podniky členia takto: a) kategóriu mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú ročný obrat nepresahujúci 50 mil. EUR a/alebo celkovú ročnú hodnotu aktív nepresahujúcu 43 mil. EUR. b) v rámci kategórie MSP je malý podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 mil. EUR. c) v rámci kategórie MSP je mikropodnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. EUR.
 • Marginalizované rómske komunity (Marginalised Roma Communities)koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.
 • Monitorovanie (program, projekt) (monitoring)pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov na projektovej a programovej úrovni.
 • Monitorovací výbor pre operačný program (Monitoring Committee for Operational Programme)orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre operačný program, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť monitorovacieho výboru sa zasadnutí monitorovacieho výboru môže zúčastniť aj zástupca EK v pozícii poradcu. Zasadnutí výboru sa v pozícii poradcu môže zúčastniť aj zástupca EIB a Európskeho investičného fondu v prípade, ak tieto inštitúcie prispievajú na operačný program. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre operačný program.
 • Monitorovacia správa projektu (project´s monitoring report)správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s projektovým manažérom a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k termínom dohodnutým v zmluve medzi prijímateľom a príslušným RO obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

n

 • NATURA 2000názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
 • Nákladovo výnosová analýza (cost benefit analysis)nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných) nákladov a výnosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu.
 • Národný monitorovací výbor (National Monitoring Commitee)orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca centrálneho koordinačného orgánu.
 • Národný projekt (nationwide project)v prípade ESF predstavuje národný projekt osobitný typ projektu, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a vzdelávania. V prípade ERDF sa pod národným projektom rozumie osobitný typ projektu realizovaný vybraným prijímateľom, ktorého cieľom je podpora rozvoja znalostnej ekonomiky so špeciálnym zreteľom na posilnenie výskumno-vývojových aktivít celoslovenského významu, resp. významu pre rozvoj príslušného regiónu.
 • Národný strategický referenčný rámec (National Strategic Reference Framework)V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať iba cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
 • Nenávratný finančný príspevok (NFP) (grant, non-returnable financial subsidy)suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.
 • Neoprávnená pomoc (unauthorized assistance)nová pomoc, ktorú poskytovateľ štátnej pomoci poskytol bez predchádzajúcej notifikácie a schválenia zo strany Európskej komisie, alebo pomoc poskytnutá napriek tomu, že ju Európska komisia neschválila. Príjemca (podnikateľ), ktorému sa poskytla štátna pomoc neoprávnene, je povinný vrátiť poskytnutú štátnu pomoc do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá. Poskytovateľ vymáha vrátenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa sadzby určenej Európskou komisiou.
 • Neoprávnené výdavky (illegitimate expenses)sú náklady, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovania z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciou projektu.
 • Nesprávne použitá pomoc (incorrectly used aid)pomoc použitá príjemcom individuálnej štátnej pomoci v rozpore s rozhodnutím Európskej komisie schvaľujúcim poskytnutie štátnej pomoci, alebo pomoc použitá príjemcom pomoci poskytnutej podľa schémy pomoci v rozpore so zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci.
 • Nezisková investícia (nonprofit investment)je investícia vo verejnom záujme, z ktorej prípadné príjmy sa nesmú použiť v prospech konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa), ale sa musia použiť v celom rozsahu na zabezpečenie prevádzky investície.
 • Nezrovnalosť (iregularity)akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva.
 • Nominálna konvergencia (nominal convergence)proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie Maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.
 • NUTSZákladom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek." („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: NUTS I – Slovenská republika; NUTS II – 4 štatistické územné jednotky /• Bratislavský kraj, • Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), • Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj), • Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)/; NUTS III – 8 VÚC (samosprávnych krajov); NUTS IV – 79 okresov; NUTS V – 2883 obcí.

o

 • Obchodná verejná súťaž (public tender)postupy definované v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288.
 • Občianska infraštruktúra (public infrastructure)pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby.
 • Opatrenie (proceeding)prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje financovanie projektov.
 • Operačný program (Operational Programme)dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia).
 • Oprávnené výdavky (legitimate expenses)výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou.
 • Orgán auditu (audit authority)národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenska je orgánom auditu – Ministerstvo financií SR, ktorý koordinuje oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.
 • Outsourcing (outsourcing)odovzdanie vnútropodnikových podporných aktivít, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku, na externý subjekt. Ide o špeciálnu formu externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu.

p

 • Pamäťové a fondové inštitúcie (memory and fund institutes)inštitúcie zaoberajúce sa uchovávaním, ochranou a sprístupňovaním spoločenského poznania, poznatkov o kultúrnom dedičstve, umení a kultúre, jedinečných informácií a predmetov odbornej a laickej verejnosti. Medzi pamäťové a fondové inštitúcie patria archívy, knižnice, múzeá, galérie, pracoviská pre ochranu pamiatkového fondu, špecializované ústavy, špecializované odborné pracoviská v oblasti kultúry, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, organizácie pre správu a ochranu autorských práv a organizácie na ochranu duševného a priemyselného vlastníctva.
 • Parita kúpnej sily (PKS) (purchasing power parity)vypočítava sa na základe cien a objemov predaja tovarov, ktoré sú vzájomne porovnateľné a reprezentatívne pre územia (krajiny) zahrnuté do porovnania. PKS eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami.
 • Paušálne platby (flat payments)sú nenávratné platby poskytované konečnému prijímateľovi po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom konečný prijímateľ nepredkladá účtovné doklady s cieľom preukázania oprávnených výdavkov, ale s cieľom overenia realizácie operácie (projektu), prípadne pre výpočet paušálnej platby.
 • Platobná jednotka (payment unit)organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice.
 • Platobný orgán (payment authority)jeden alebo viaceré národné, regionálne alebo miestne orgány poverené členskými štátmi za účelom prípravy a predkladania žiadostí o platby a prijímania platieb z EK. Členský štát určí všetky podmienky svojho vzťahu s platobným orgánom a vzťahu platobného orgánu s EK. EK poukazuje platby príspevkov zo štrukturálnych fondov platobnému orgánu v súlade s príslušnými rozpočtovými prídelmi. Platobný orgán zabezpečí, že koneční prijímatelia dostanú platby čo najskôr a bez akejkoľvek zrážky, zadržiavania alebo zmeny. Platobným orgánom pre štrukturálne fondy a Kohézny fond je Ministerstvo financií SR.
 • Poľnohospodárska prvovýroba (agricultural basic industry)výroba, chov alebo pestovanie primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Poľnohospodárska prvovýroba zahŕňa tiež chov rýb a zber divorastúcich produktov
 • Póly rastu (growth poles)sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného hospodárstva.
 • Pomoc „de minimis“ ("de minimis" aid)pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a jej poskytnutie je v súlade s právnym predpisom spoločenstva o poskytnutí pomoci „de minimis“.
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredia (EIA) (EIA - Environmental Impact Assessment)je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.
 • Potenciálna produkcia (potencial production)maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými faktormi. Ide o takú hodnotu HDP, ktorá by sa dala dosiahnuť pri plnom zamestnaní výrobných faktorov, osobitne pracovnej sily, t.j. ekonomika pracuje pri plnej zamestnanosti (na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti).
 • PPP (verejno-súkromné partnertstvo) (PPP – public private partnership)sú projekty, pri ktorých vstupuje do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy. Projekty PPP majú niekoľko spoločných znakov. V prvom rade ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí.
 • Predfinancovanie (pre-funding)poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, a prijímateľovi – mimovládnej organizácii pri projektoch financovaných z ERDF a ESF, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu, ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom.
 • Predmet projektu (project´s subject)cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje prijímateľ realizáciou nosných aktivít špecifických pre príslušné opatrenie vyjadrený kľúčovým výstupovým ukazovateľom pre danú oblasť intervencie OP.
 • Príjímateľ (beneficiery)hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sú príjemcami verejnoprávne alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé projekty a poberajú verejnú pomoc.
 • Prioritná os (priority axix)jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.
 • Príručka pre žiadateľa (applicant´s handbook)povinný dokument riadiaceho orgánu vo vzťahu k žiadateľovi, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom, ako môže získať nenávratný finančný príspevok na financovanie oprávneného projektu.
 • Produkčná medzera (production gap)rozdiel medzi potenciálnym a aktuálnym produktom (HDP v stálych cenách) vyjadrený v % vo vzťahu k potenciálnemu produktu. Na úrovni národného hospodárstva udáva mieru využitia výrobných faktorov.
 • Programový manuál (program manual)dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2 a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení.

r

 • Reálna konvergencia (real convergence)proces približovania sa ekonomickej výkonnosti SR k priemeru krajín EU.
 • Refundácia (refund)pri systéme refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt.
 • Regionálna infraštruktúra (regional infrastructure)špecifická priorita NSRR, pozostávajúca z občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia.
 • Riadiaci orgán (Managing Authority)národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR.
 • Rovnosť príležitostí (equality of opportunities)zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď. a zamedziť diskrimináciu na základe týchto znakov.

s

 • Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis" (national aid schemes and "de minimis" aid schemes)dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.
 • Spis projektu (project´s file)spis vytvorený riadiacim orgánom pre každý projekt, ktorého súčasťou je originál žiadosti o NFP, originál zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých dodatkov, originály žiadostí o platbu, originály monitorovacích správ a originály ďalších dokumentov, ktoré boli v súvislosti s realizáciou projektu a s tým spojenou činnosťou RO/SORO pripravené (napr. Správy o overení projektu na mieste). Originály dokumentov je možné nahradiť ich kópiou na všeobecne prijímaných nosičoch dát pri verziách, ktorých zhoda s originálmi je overená.
 • Spin-offsú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie ("materskej" firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja.
 • Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) (Mediatory Body under Managing Authority)verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.
 • Strategická priorita (strategic priority)jedna z tematických priorít stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.
 • Stredisko cestovného ruchu (tourism resort)sídelný útvar alebo súbor objektov a zariadení v rekreačnom priestore, dopravne dostupný, ktorý má k dispozícii potrebnú vybavenosť zariadeniami a umožňuje vykonávať rekreačné a kultúrne aktivity v jeho záujmovom území. Podľa typológie rozlišujeme rekreačné strediská, mestá, kúpeľné miesta, rekreačné obce, chatové lokality a výletné miesta s atraktivitami.
 • Synergický efekt (synergic effect)efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného konečného prijímateľa.
 • Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (System of administration of structural funds and Cohesion fund)komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených procesov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné programovanie, výber operácií/projektov na financovanie, implementácia a hodnotenie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (System of financial management of structural funds and Cohesion fund)komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
 • Štatistická klasifikácia ekonomických činností (statistical clasification of economic activities)od 1.1.2008, kedy vstúpila do platnosti nová "Štatistická klasifikácia ekonomických činností, označovaná skratkou SK NACE. Nová klasifikácia, ktorá vznikla v dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov, je plne kompatibilná s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /ES/ č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. SK NACE nahradzuje "Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností – OKEČ.
 • Štatistická územná jednotka (statistic territorial unit)NUTS je štandard pre hierarchické členenie administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účel regionálnej štatistiky. Delenie nemusí nevyhnutne odpovedať administratívnemu deleniu štátu. Je zavedený Štatistickým úradom Európskej komisie (EUROSTAT) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 • Štátna pomoc (national aid)akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva.
 • Štrukturálna konvergencia (structural convergence)proces približovania SR k priemeru hodnôt štrukturálnych ukazovateľov krajín EU v oblasti: všeobecné ukazovatele ekonomického vývoja, zamestnanosť, inovácie a výskum, ekonomické reformy, sociálna kohézia, životné prostredie.
 • Štrukturálne fondy (structural funds)nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond.
 • Štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study)analytický nástroj, ktorý zahŕňa odporúčania a obmedzenia, ktoré sa dajú využiť pri rozhodovacom procese pri stanovení či je celkový návrh projektu, resp. investície realizovateľný. Dokument, ktorý súhrnne a zo všetkých realizačne významných hľadísk popisuje investičný zámer a zhodnotí všetky alternatívy uskutočnenia projektu

t

 • Technologické centrum (technological center)technologické centrum je iniciatíva založená obsahovo na podpore komerčnej realizácie technologických podnikateľských zámerov prostredníctvom rozvíjajúcich sa malých a stredných podnikov, funkčne a ekonomicky založená na rozvoji nehnuteľností (budovy, viacerých budov, areálu).Pre podporu týchto malých a stredných podnikov technologické centrum využíva popri poskytovanej infraštruktúre aj ponuku špecifických služieb a kontakt na odberateľov produktov malých a stredných firiem (veľké podniky s potrebou inovácií).
 • Technologický inkubátor (technological incubator)predstavuje osobitný, technologicky orientovaný typ podnikateľského inkubátora. Na základe medzinárodne uznanej definície podnikateľský inkubátor je organizácia /inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre začínajúce podnikanie. Poskytuje komplexnú podporu začínajúcim malým firmám (Start-up): priestor pre ich pôsobenie, poradenskú a konzultačnú činnosť, prístup k rizikovému kapitálu, kontakt na odberateľov, sprostredkovanie účtovných, právnych a finančných služieb. Niektoré silné univerzity generujú až desiatky nových firiem ročne. Po rozbehnutí ich činnosti sa spravidla presúvajú do iných priestorov - technologických inovačných centier, alebo vedeckých technologických parkov a pod.
 • Trvalo udržateľný rozvoj (sustainable development)je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.
 • Ťažiská osídlenia (settlement core areas)predstavujú priestorové sídelné systémy založené na princípe polarizačných účinkov centier, ktoré využívaním potenciálu kooperačných medzisídelných vzťahov zabezpečujú adekvátnu konkurencieschopnosť a kvalitu života v regióne. V zmysle terminológie KURS sa členia na ťažiská osídlenia 1., 2. a 3. úrovne (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

u

 • Udržateľnosť (sustainability)schopnosť efektov (výsledkov a dopadov) projektu pretrvať v strednodobom a dlhodobom horizonte po ukončení financovania projektu.
 • Urbanistický obvod (UO) (urbanistic district)v zmysle legislatívy o sledovaní sociálno ekonomických javov v území je urbanistický obvod základnou sídelnou jednotkou v obciach so štatútom mesta. Je štatistickou jednotkou používanou pre agregáciu údajov z cenzu na územiach miest. Ide o, z hľadiska územného záberu, najpodrobnejšiu informáciu z cenzu.
 • Usmernenie CKO (Central Coordination Authority´s regulation)formalizovaný metodický predpis centrálneho koordinačného orgánu, popisujúci povinnosti orgánov zapojených do realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v jednotlivých procesoch identifikovaných v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.
 • Účinnosť (efficiency)pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej hodnoty).

v

 • Vecné ukončenie projektu (subject ending of the project)čas identifikovaný v zmluve, keď sa ukončí aj posledná plánovaná aktivita a všetky výstupy musia byť vo vlastníctve prijímateľa. Je to zároveň aj posledný deň oprávnenosti nákladov príslušného projektu.
 • Veľký projekt (large project)projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu podľa čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ERDF a ESF a KF, ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a 50 mil. EUR v ostatných sektoroch.
 • Verejné obstarávanie (public acquisition)postupy definované v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.
 • Verejné výdavky (public spending)všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.
 • Vlastné zdroje prijímateľa (beneficiary´s own sources)finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.
 • Vybavenosť územia (region facilities)kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.
 • Výdavok (spending)úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu.
 • Výkaz výdavkov (spendings report)dokument obsahujúci súhrn oprávnených výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný certifikačným orgánom a tvorí prílohu k žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z EK.
 • Výsledok projektu (výstup operačného programu) (project result)okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.
 • Výstupy projektu (project outputs)práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené finančne a fyzicky ak relevantne.

w

 • Webová aplikácia (web-application)v softvérovom inžinierstve je aplikácia poskytovaná užívateľom z webového servera cez počítačovú sieť Internet, alebo jej vnútropodnikovú obdobu (intranet). Webové aplikácie sú populárne predovšetkým pre všadeprítomnosť webového prehliadača ako klienta. Ten se nazývá tenkým klientom, pretože sám o sebe logiku aplikácie nepozná.Výhodou webových aplikácií je rovnaké užívateľské rozhranie kdekoľvek na svete bez nutnosti inštalácie špeciálneho softvéru.

x

 • Xenofóbia (xenophobia)slovo sa používa na označenie odporu k cudzincom a strachu z nich, napr. voči okolitým štátom či gastarbeiterom a podobne. Ide o formu šovinizmu. Xenofóbia môže viesť k rasizmu.

z

 • Záujmové územie inovačného pólu rastu (Settlement core areas around innovation growth poles)územia, ktoré sú jednoznačné zviazané s inovačnými pólmi rastu a spolu vytvárajú určité komplexné funkčné územia. Sú tvorené najvýznamnejšími ťažiskami osídlenia 1. a 2. úrovne vymedzenými v KURS 2001.
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (zmluva o NFP) (grant contract)podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.
 • Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (grant applicant)orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky pomoci (zo štátneho rozpočtu a prostriedky Európskych spoločenstiev) a schém štátnej pomoci a schém de minimis.
 • Žiadosť o platbu (payment request)doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.
 • Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (financial resources reclaim)doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z