CMA Group Logo

Profil spoločnosti

CMA Group - logo
Sme mladá, dynamická a neustále rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch vedomostí, schopností a skúseností svojich zamestnancov a partnerov vo všetkých nami poskytovaných odborných konzultačných a manažérskych službách.

Vzhľadom k tomu, že našim hlavným cieľom je poskytovanie komplexných služieb, pracujeme nielen na špecifických problémoch z jednej oblasti poradenstva, ale v prípade potreby klienta sme schopní vytvoriť jeden profesionálne fungujúci tím odborníkov, ktorí sú schopní nájsť optimálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

Spoločnosť pracuje prevažne na projektovej báze, kde v jednotlivých projektových tímoch pôsobia jednak stáli zamestnanci, zástupcovia partnerov ako aj prizvaní externí špecialisti. V našej spoločnosti platí, že klient je členom nášho tímu počas celého projektu. Na základe vzájomnej spolupráce spolu s klientom zdieľame vedomosti a skúsenosti získané prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov v rozličných oblastiach štátneho, súkromného ako aj neziskového sektora. Rozsah služieb, ktoré poskytujeme, závisí od rozhodnutia nášho klienta. Je pre nás výzvou poskytovať komplexné riešenia.

Portfólio nami ponúkaných služieb je rozdelené do nasledujúcich hlavných oblastí :
 • BUSINESS CONSULTING
  Zameraný na zvyšovanie výkonnosti podnikov, znižovanie nákladov, ekonomické a procesné riadenie, manažment zmeny, logistiku a dopravné plánovanie, procesné, organizačné, manažérske a nákladové audity, organizačné plánovanie a implementácia, plánovanie a riadenie ľudského kapitálu, stratégie, manažment cestovného ruchu a pod.
 • TOURISM CONSULTING
  Poradenstvo pre turistické destinácie, zavádzanie moderných info-technológií, rezervačných a predajných systémov do turistických regiónov, destinačný manažment a marketing.
 • EUROCONSULTING
  Poradenstvo a projektový manažment v oblasti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.
 • FOREIGN BUSINESS DEVELOPMNET
  Consultingové služby v oblasti sprostredkovania vstupu klientov na zahraničné trhy – základný prieskum trhu, sprostredkovanie kontaktov na expertov v oblasti ekonomiky, politiky, samosprávy, podnikateľskej sféry, zabezpečenie obchodných stretnutí, vypracovanie politicko – ekonomických analýz o situácii v cieľových krajinách.
 • MANAGEMENT TRAININGS
  Odborné školenia a prednášky určené pre manažment a zamestnancov stredných a veľkých podnikov, vedené v Anglickom jazyku, zamerané na Strategický manažment, Operatívny manažment, Manažment zmien a Logistiku vrátane dodávateľských sietí.
 • PRIESKUM TRHU
  Či už sa jedná o marketingové alebo fundraisingové aktivity klienta, resp. Market – Entry prieskumy, používame tie najmodernejšie metódy a prístupy.